De algemene doelstellingen van ons pedagogisch project

Schoolvisie

Werken aan een schooleigen, christelijke identiteit

Onze school bestaat uit  2 vestigingen…

·        vestiging Alveringem, Hoogstraat 15 8690 Alveringem

·        vestiging Stavele, Zwanestraat 11, Stavele

… gelegen in de landelijke Westhoek.

We zijn een katholieke dialoogschool.  We hebben aandacht voor de levensbeschouwelijke vorming van de leerlingen tijdens de lessen godsdienst.  We staan open voor anders-gelovigen en niet-gelovigen.  Iedereen is welkom. Wederzijds respect en eerbied zijn belangrijk.

Vanuit de christelijke inspiratie heb we aandacht voor het unieke van ieder mens en staan we stil bij de verbondenheid met zichzelf, met de ander, met de gemeenschap, met de wereld en met de Andere/God.

 

Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

Op onze basisschool streven we de ontwikkelingsdoelen voor het kleuter na en zetten we ons in om de eindtermen bij alle leerlingen te bereiken op het einde van de basisschool. Dit doen we door gebruik te maken van de, door de overheid goedgekeurde, leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  Het uitgangspunt is de harmonische ontwikkeling van het kind met evenwichtige aandacht voor de persoonsgebonden en de cultuurgebonden aspecten

Dit bieden we aan in een warme, zorgzame en respectvolle sfeer

We zoeken de balans

·        tussen bewegen en rust,

·        tussen zichzelf ontdekken en het openstaan voor anderen,

·        tussen het speelse en het lerende,

·        tussen het stapsgewijs ontwikkelen, elk op eigen tempo, en de groepsdynamische ontwikkeling.

 

Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak

Net zoals het graan ontkiemt en ontwikkelt tot een sterk gewas, zo willen we elk kind de kans geven om te groeien en zich tot een uniek en zelfredzaam mens te ontplooien.

Door te starten vanuit de ervaringswereld van het kind geven we kansen om actief te leren met en van elkaar. Anderzijds willen we als schoolteam ook een aanbod doen van nieuwe LEER- en LEEFstof, zodat kinderen hun blik kunnen verruimen en nieuwe zaken ontdekken.

We voorzien aangepast didactisch materiaal in aangename en verzorgde klaslokalen.

We hebben aandacht voor het welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen.

 

Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit brede zorg

Onze school wil een warm nest zijn voor de kinderen, waar ze zich goed mogen voelen. We creëren een omgeving waar leerlingen  in relatie met zichzelf en anderen kunnen treden.  We leren hen zorgzaam en respectvol met elkaar om te gaan.

We willen als leerkracht een vertrouwenspersoon zijn voor kinderen en ouders door rustig en open te communiceren over de talenten, behoeften en zorgen van het kind.

We geloven in de talenten van ieder kind en willen groeikansen geven aan iedereen, gezamenlijk als het kan, in kleine groepjes of individueel indien nodig. We zoeken wat haalbaar is voor het kind, voor de leerkracht en andere betrokkenen. 

Met geduld en zorg gaan we op zoek naar de beste weg voor elk kind.

 

Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie

We willen een school zijn waar iedereen welkom is en zich welkom voelt.

Door professionalisering, overleg, samenwerking en open communicatie wil het schoolteam de onderwijskwaliteit, zoals beschreven in het referentiekader voor onderwijskwaliteit,  bewaken, in vraag stellen en zo nodig bijsturen.  Dit doen we volgens het nieuwe leerplan “Zin in Leren, Zin in Leven” (ZILL).

We tonen ons betrokken naar de gemeenschap toe.  We nemen deel aan buitenschoolse activiteiten, parochiale activiteiten, activiteiten georganiseerd door plaatselijke verenigingen,…

Als schoolteam willen we met alle betrokkenen (schoolbestuur, leerkrachten, directie, externe begeleiders, ouders en kinderen) in dialoog treden om het belang van ieder kind voorop te stellen.